Letter to the Dutch Parliamentary Justice and Security Commission regarding False Birth Registration practices

Aan de Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29 oktober 2021

Geachte voorzitter, geachte commissieleden,

Naar aanleiding van de podcast Deur voor illegale adoptie staat in Nederland wagenwijd open, teneinde illegale interlandelijke adoptie door middel van onder meer het plegen van verduistering van staat te voorkomen, vraag ik hierbij uw aandacht voor het volgende.

Elk kind, geboren buiten Nederland, terwijl de ouders van het kind in Nederland woonachtig waren en in Nederland ingeschreven stonden, dat tijdens de adoptiestop bij een Nederlandse gemeente ingeschreven werd en wordt, daarvan zouden de ouders bewijs van het ministerie van justitie moeten kunnen overleggen, aantonende dat zij tot het contingent aspirant adoptieouders behoren dat na het ingaan van de adoptiestop de reeds in gang gezette interlandelijke adoptieprocedure mocht voltooien.

Daarom verzoek ik u hierbij (i) de verantwoordelijke justitieminister de gemeenten daarvan zo snel mogelijk per circulaire op de hoogte stellen en instructie te geven aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de basisregistratie personen (BRP) om slechts inschrijving in de BRP, c.q. aangifte van geboorte, van in het buitenland geboren kinderen in behandeling te nemen van ouders die ten tijde van de geboorte in Nederland uitgeschreven waren en kunnen aantonen dat zij in het geboorteland van hun kind woonachtig waren.

De door de gemeenteambtenaren te volgen procedure tijdens de adoptiestop betekent dat elke aangifte van buitenlandse geboorte, waarbij van bovengenoemde voorwaarden geen sprake is of waarvan geen bewijs van toestemming door het ministerie van justitie tot interlandelijke adoptie tijdens de adoptiestop overlegd kan worden, gerapporteerd moet worden aan het openbaar ministerie (OM) op verdenking van het plegen van onder meer verduistering van staat.

Het OM kan daarop onderzoek instellen in Nederland en indien nodig een internationaal rechtshulpverzoek richten aan de verantwoordelijke autoriteiten in het buitenland om het recht op identiteit in onderhavige gevallen te handhaven.

Tevens verzoek ik u (ii) de verantwoordelijke minister te vragen om met een voorstel voor een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te komen met een door de gemeenteambtenaren te volgen procedure bij inschrijving van buitenlands kind in de BRP, c.q. aangifte van geboorte in het buitenland, die ziet op het voorkomen van illegale interlandelijke adoptie door het plegen van onder meer verduistering van staat.

Een (i) circulaire die ziet op het ontdekken en voorkomen van inschrijving van verboden interlandelijke adoptie tijdens de adoptiestop, c.q. valse geboorteaangifte in de BRP en een (ii) AMvB die ziet op het ontdekken en voorkomen van valse geboorteaangifte zijn van belang om illegale adoptie tegen te gaan en van essentieel belang voor het waarborgen van het recht op identiteit.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en dank u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Patrick Noordoven, LLM, BA