Q&A Rapport Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie

Vragen d.d. 16 maart 2021 aan de minister van justitie en antwoorden d.d. 29 maart 2021

  • Wilt u opdracht geven onderzoek te plegen via de BRP en aan de hand van archiefonderzoek van persoonskaarten vast te stellen hoeveel personen sinds 1970 in Brazilië geboren zijn wiens ouders in Nederland woonachtig waren c.q. die slechts in Brazilië verbleven ten tijde van de geboorte van hun kind?

De bevindingen van de commissie maken duidelijk dat misstanden een vrijwel structureel en permanent probleem vormden in het verleden. Hoewel ik me kan voorstellen dat het onderzoek voor u nog vervolgvragen oproept over het verleden, wil ik me op basis van het onderzoek van de commissie richten op maatregelen in het hier en nu. Dat wil zeggen: geadopteerden verdergaand ondersteunen bij het vinden van hun afkomst en ervoor zorgen dat in de toekomst kinderen tegen adoptiemisstanden worden beschermd. 

  • Het volledige rapport en bijlagen dient in het Engels vertaald worden en ten minste de hoofdstukken van elk van de onderzochte landen dient in de heersende taal van betreffend land vertaald worden. 

Op dit moment wordt alleen gewerkt aan een Engelse vertaling van het rapport. Dit zal over 6-8 weken beschikbaar zijn. Deze vertaling zal dan op aanvraag verstrekt kunnen worden. Daarnaast zal het rapport in internationaal verband worden geagendeerd en besproken. 

  • De door de Staat aangeboden excuses zouden ook, expliciet en op diplomatiek niveau, moeten worden aangeboden aan de oorspronkelijke ouders in de landen van herkomst van de – illegaal – geadopteerden. 

De Nederlandse overheid is tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken van misstanden bij interlandelijke adoptie en hier niet op in te grijpen. De overheid heeft niet gedaan wat er van haar mocht worden verwacht. Dat is een pijnlijke constatering en hiervoor zijn excuses op zijn plaats. Die excuses zijn bedoeld voor adoptiekinderen, waarover de commissie zegt dat bij de beoordeling van het belang van het kind het grondrecht autonomie geen rol heeft gespeeld. Dit neemt niet weg dat ik daarnaast intens mee leef met andere betrokkenen, zoals biologische ouders, die ook slachtoffer zijn van de geconstateerde misstanden in het verleden.